Accessibility
A- A A+
A
A

Go to Enic-Naric homepage

You need information on recognition issues as

Higher Education Institution

Credential evaluator

Employer

Individual wishing to study/work abroad

UNESCO Regions

home > Albania
Albania
Albania

National Information Centres

Sekretariati Teknik i Komisionit te Njohjes se Diplomave te huaja
Technical Secretariat for the Recognition of Foreign Diplomas Commission

Rruga e Durrësit, Nr. 23, Alb -1001

Tirana, Albania

Phone:
Fax:
E-mail: Gertian.Bajraktari@arsimi.gov.al; Idlir.Sulstarova@arsimi.gov.al
Web Site: https://arsimi.gov.al/al/arsimi/universiteti/njehsimi-i-diplomave-te-huaja
Contact person: Mr. Idlir Sulstarova; Mr. Gertian Bajraktari

National education bodies

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministry of Education, Sport and Youth


Link(s): Albanian
Agjencia e Sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë
Quality Assurance Agency in Higher Education
Link(s): English

System of education

Përmbledhje e akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencore në ial në Republikën e Shqipërisë

An overview/summary of the legal acts and bylaws in the field of Higher Education and Scientific Research in the HEI-s in the Republic of Albania:
Link(s): Albanian
Ligji nr.10171 "PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

Law nr. 10171 "For the regulated professions in the Republic of Albania":

Link(s): Albanian
Ligji nr. 69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikë e Shqipërisë"

Law nr. 69/2012 "For the pre-university education system in the Republic of Albania":

Link(s): Albanian

University education

Lista e Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik në Republikën e Shqipërisë
The List of  Public and non-Public Higher Education Institutions operating in the Republic of Albania (including closed HEI-s) can be found at:


Quality Assurance in Higher Education


The official web site of Albania's Quality Assurance Agency in Higher Education:

Link(s): English

Post-secondary non-university education

Recognised higher education institutions


List of currently accredited Higher Education Institutions in the Republic of Albania:

Policies and procedures for the recognition of qualifications


The legal framework and the necessary information about the procedure of the diploma recognition; the application form is to be found at:

Link(s): Albanian

Recognition of Qualifications held by Refugees

Qualifications Framework

Framework

KORNIZA SHQIPTARE E KUALIFIKIMEVE


LIGJ
Nr.10 247, datë 4.3.2010
PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE
Law No 10 247 date 4.3.2010
Albanian Qualifications Framework


Link(s): Albanian

Self Evaluation Report

Diploma Supplement (DS) Information

Responsible organisation

Information on DS (legislation, template, chart, etc)