Accessibility
A- A A+
A
A

Go to Enic-Naric homepage

You need information on recognition issues as

Higher Education Institution

Credential evaluator

Employer

Individual wishing to study/work abroad

UNESCO Regions

home > Albania
Albania
Albania

National Information Centres

Qendra e Shërbimeve Arsimore
Center of Educational Services

Rruga "Naim Frashëri", Nr.37
 Tiranë, Albania

Phone:
Fax:
E-mail: Rezana.VRAPI@qsha.gov.al
Web Site: http://qsha.gov.al/
Contact person: Ms. Rezana Vrapi - Head of Enic Albania

National education bodies

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministry of Education, Sport and Youth


Link(s): Albanian
Agjencia e Sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë
Quality Assurance Agency in Higher Education
Link(s): English

System of education

Përmbledhje e akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencore në ial në Republikën e Shqipërisë

An overview/summary of the legal acts and bylaws in the field of Higher Education and Scientific Research in the HEI-s in the Republic of Albania:
Link(s): Albanian
Ligji nr.10171 "PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

Law nr. 10171 "For the regulated professions in the Republic of Albania", as amended.

Ligji nr. 69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikë e Shqipërisë"

Law "For the pre-university education system in the Republic of Albania":


Link(s): Albanian

University education

Lista e Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik në Republikën e Shqipërisë
The List of  Public and non-Public Higher Education Institutions operating in the Republic of Albania (including closed HEI-s) can be found at:


Quality Assurance in Higher Education


The official web site of Albania's Quality Assurance Agency in Higher Education:

Link(s): English

Post-secondary non-university education

Recognised higher education institutions


List of currently accredited Higher Education Institutions in the Republic of Albania:

Policies and procedures for the recognition of qualifications

Ligji nr. 8834, datë 22.11.2001 "Për ratifikimin e “Konventës për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në europë” (Lisbonë, 1997).

The legal framework and the necessary information about the procedure of the diploma recognition; the application form is to be found at.


Law on the retification of Lisbon Convention.

Recognition of Qualifications held by Refugees

Qualifications Framework

Framework

KORNIZA SHQIPTARE E KUALIFIKIMEVE


LIGJ
Nr.10 247, datë 4.3.2010
PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE
Law No 10 247 date 4.3.2010
Albanian Qualifications Framework


Link(s): Albanian
Ligji nr. 23/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për kornizën shqiptare të kualifikimeve”.

Provides all the information on Albanian Qualifications Framework.

Link(s): Albanian
Skema e sistemit të arsimit të lartë në Shqipëri.

Schema on Higher Education System in Albania.

Link(s): Albanian

Self Evaluation Report

Diploma Supplement (DS) Information

Responsible organisation

Information on DS (legislation, template, chart, etc)

Udhëzimi nr. 10, datë 30.03.2020 i Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e elementëve përbërës, formën e diplomës, ose certifikatës të lëshuar nga Institucionet e Arsimit të Lartë dhe procedurës së regjistrimit të tyre në regjistrin shtetëror të diplomave dhe certifikatave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor”.

Instruction "On the elements and registration of Diploma Form".


Provides all the information, documents and procedure on the registration of diploma form.

Link(s): Albanian
Udhëzim nr. 11, datë 02.4.2020 Për përcaktimin e përmbajtjes dhe të formës së suplementit të diplomës.

Instruction on Diploma Supplement.


Provides all the information and the template of Diploma Supplement.

Link(s): Albanian

Access to higher education

Verification sources