change font dimension

A- A A+

change layout site

change the site contrast

screen reader

Armenia

National Information Centres

Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն
National Information Center for Academic Recognition and Mobility

73 S. Vratsyan Street
0070 Yerevan
Republic of Armenia

Phone: (+37410) 53 09 04 - (+37491) 429 835
Fax: (+37410) 53 09 04
E-mail: info@armenic.am, gayaharu@gmail.com
Website: http://www.armenic.am
Head of Centre: Director: Gayane Harutyunyan

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Link(s): Armenian, English, Russian
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
22 , Orbeli Brothers St, Yerevan, Armenia
tel. +37410229145
fax. +37410229148
mob. +37491405126
ruben.topchyan@anqa.am , info@anqa.am

Director
Ruben Topchyan

Link(s): Armenian, English

Information about the National Higher Education System

Link(s): Armenian, English

Recognized Higher Education Institutions in Armenia
ՀՀ ճանաչված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Link(s): Armenian, English
Recognized International Education Providers in Armenia
ՀՀ-ում ճանաչված միջազգային կրթություն իրականացնող բուհեր

Link(s): Armenian, English

Framework

Self-Certification

National Center for Professional Education Quality Assurance (ANQA)

Initially the accreditation process in Armenia was launched in 2000 by the Ministry of Education and Science and included only private higher educational institutions. The Licensing and Accreditation Department was established within the Ministry for this purpose.

In order to provide educational activities HEIs are required to be licensed by the Ministry of Education and Science. In order to be recognized the accreditation is obligatory for all HEIs.

In 2008 the Armenian Government established the National Quality Assurance Agency – ANQA according to the European Standards and Guidelines which is currently responsible for the accreditation process. Now all the HEIs are required to go through the accreditation procedure in order to be recognized.

Both institutional (compulsory) and program (voluntary) accreditation procedures exist.


Link(s): Armenian, English

Responsible organisation

National Information Center for Academic Recognition and Mobility
Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն
27 Amiryan Street
0002, Yerevan, Armenia
Phone: (+374 10) 53 09 04
Fax: (+374 10) 53 09 04
E-mail: info@armenic.am
Link(s): Armenian, English

Information on DS (legislation, template, chart, etc)

TOP